Oznamy

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY VRANOVSKEJ.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch od 03.05.2021 do 07.05.2021.
Z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid 19, zákonný zástupca doručí žiadosť do MŠ elektronickou formou.
Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť elektronicky, môže ju doručiť do MŠ osobne v dňoch od 03.05.2021 do 07.05.2021, v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle MŠ.
Zákonný zástupca k žiadosti prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti:

  • ktoré dosiahnu do 31.08.2021 vek 5 rokov – predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné. Pre deti, ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú určené spádové MŠ.
  • deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.
  • deti od troch rokov veku, výnimočne deti od dovŕšenia dvoch rokov.

OZNAM

Oznamujeme rodičom detí z triedy Lienky, že od 31.3.2021 do 13.4.2021 /vrátane/ bude trieda zatvorená z dôvodu pozitívneho prípadu v triede.
Oznamujeme rodičom detí z triedy Žabky, že od 19.3.2021 otvárame triedu. Deti, ktoré 19.3.2021 nenastúpia prosíme rodičov, aby do 7.00 hod. odhlásili.
Ďakujeme.

Dôležitý oznam !

Oznamujeme rodičom detí z triedy Žabky, že karanténa sa predlžuje do 18.3.2021 (vrátane), z dôvodu zistenia ďalšieho pozitívneho prípadu v triede.

Za pochopenie ďakujeme.

Usmernenie k prezenčnému vzdelávaniu v materských a základných školách od 8.3.2021

Po zhodnotení epidemiologickej situácie v meste Liptovský Mikuláš a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-A 1810 zo dňa 2.marca 2021 vedenie mesta rozhodlo, že od 8. marca 2021 zostávajú v prevádzke všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš, pokiaľ ich prevádzka alebo prezenčné vyučovanie nebolo prerušené rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. školách od 8. marca 2021

Školské vyučovanie v materských školách je umožnené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Pokiaľ personálne kapacity školy neumožňujú prezenčné vzdelávanie pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to prejavia záujem, je v kompetencii riaditeľky školy rozhodnút‘ o umožnení prezenčného vzdelávania prednostne:
v materskej škole: pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce Pri prezenčnej forme vyučovania sa materské a základné školy riadia manuálom Covid školský semafor.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek piatich rokov musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na predškolské vzdelávanie.

Riaditeľstvo MŠ Vranovskej oznamuje rodičom, že termín odovzdania žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 bude  prvý májový týždeň.

Bližšie informácie k podmienkam prijatia dieťaťa do MŠ budú ešte upresnené na základe pokynov zriaďovateľa a ministerstva školstva.

OZNAM

MŠ bude od 08.02.2021 otvorená pre všetky deti. Prevádzka MŠ zostáva nezmenená, čiže MŠ bude otvorená od 6.30 hod. – do 16.00 hod. Zberné triedy fungovať zatiaľ nebudú, deti budú len vo svojich triedach.
Pri príchode do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom jedného rodiča.
Mesto Liptovský Mikuláš zriadilo pre zamestnancov a rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Vranovskú odberné miesto v ZŠ  Demänovská cesta.  Odberné miesto bude v prevádzke v sobotu 06.02.2021 od 8.00 hod. do 20.00 hod.
 V čase od  12.00 hod.do 13.00 hod. bude na odbernom mieste obedňajšia prestávka, ako aj od 17.00 hod.do 17.30 hod. bude popoludňajšia prestávka.Rodič sa môže otestovať aj v iných odberných miestach, napríklad  v blízkosti  bydliska.
Na stiahnutie: Čestné vyhlásenie

OZNAM

MŠ bude od 1.2.2021 do 5.2.2021 aj naďalej otvorená pre deti z kritickej infraštruktúry a deti zamestnaných rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.
Deti, ktorých mamičky sú na materskej dovolenke zatiaľ zostávajú doma.
Situácia je vážna a preto ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

Poplatok / školné – 20€/ za mesiac január bude rodičom detí, ktorí ho zaplatili a nebolo im umožnené navštevovať MŠ z dôvodu pandémie PRESUNUTÝ na mesiac FEBRUÁR. (Neuhrádzajte školné v mesiaci február, rsp. pozastavte si trvalý príkaz).

Ďakujeme.

Milí rodičia !

Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie,  bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas.
Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole.

Nové deti 2 -3 ročné nastúpia 2. septembra 2019 o 8.30 hod.
do triedy Motýliky, rsp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu.  Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandálky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a Vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa
po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.

Deti z triedy Lienky a Žabky nastúpia do MŠ  od 6.00 hod. do 8.00 hod.

V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite
do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.