Oznamy

OZNAM

Poplatok / školné – 20€/ za mesiac január bude rodičom detí, ktorí ho zaplatili a nebolo im umožnené navštevovať MŠ z dôvodu pandémie PRESUNUTÝ na mesiac FEBRUÁR. (Neuhrádzajte školné v mesiaci február, rsp. pozastavte si trvalý príkaz).

Ďakujeme.

OZNAM

MŠ bude od 25.1.2021 do 29.1.2021 aj naďalej otvorená pre deti z kritickej infraštruktúry a deti zamestnaných rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.
Deti, ktorých mamičky sú na materskej dovolenke zatiaľ zostávajú doma.
Situácia je vážna a preto ďakujeme za pochopenie.

Milí rodičia !

Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie,  bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas.
Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole.

Nové deti 2 -3 ročné nastúpia 2. septembra 2019 o 8.30 hod.
do triedy Motýliky, rsp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu.  Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandálky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a Vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa
po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.

Deti z triedy Lienky a Žabky nastúpia do MŠ  od 6.00 hod. do 8.00 hod.

V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite
do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.