Oznamy

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie, t. j. do materských škôl

 

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre nasledujúci školský rok 2020/2021 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš bude prebiehať 4. a 5. mája 2020 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bez osobnej prítomnosti detí.

Na základe opatrení prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podávajú bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Údaje uvedené na žiadosti budú overené pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Rodičia vyplnia prihlášku/žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú majú materské školy zavesenú na svojich webových stránkach.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť podať žiadosť elektronicky, prídu do materskej školy Vranovskej v dňoch 4. a 5. mája 2020 v čase od 08:00 hod. do 16.00 hod.

Rodič bude vchádzať do materskej školy len s rúškom, alebo inou účinnou ochranou nosa a úst. Do budovy bude vchádzať len jeden rodič a čakať budú v rozostupoch minimálne 2 metre.

Milí rodičia !

Materská škola bude od 25.2.2020 do 28.2.2020 kvôli vysokej chorobnosti detí zatvorená. Prevádzka materskej školy bude obnovená 02.03.2020.

Milí rodičia !

Materská škola bude počas vianočných prázdnin, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí zatvorená.

Materskú školu otvoríme 07.01.2020 pre prihlásené deti. 07.01.2020 budú v prevádzke dve triedy. Trieda motýlikov a trieda žabiek. Prihlásené deti budú v týchto dvoch triedach spojené.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám príjemné sviatky.

Na Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Na Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku, kolektív MŠ Vranka.

Milí rodičia !

Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie,  bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas.
Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole.

Nové deti 2 -3 ročné nastúpia 2. septembra 2019 o 8.30 hod. do triedy Motýliky, rsp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu.  Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandálky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a Vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.

Deti z triedy Lienky a Žabky nastúpia do MŠ  od 6.00 hod. do 8.00 hod.

V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.