Oznamy

Oznam o zápise detí do materskej školy.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať v dňoch 2.5.2019 a 3.5.2019, v čase prevádzkových hodín MŠ a to od 6.00 do 16.15 hodiny. Rodič si na zápis prinesie vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ spolu s povinnou prílohou –  potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa dochádzať do materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí si rodič príde osobne prevziať 30.5.2019 do materskej školy. Spravidla sa do materskej školy prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú splnené osobitné požiadavky /hygienické,bezpečnostné, personálne a kapacitné možnosti zariadenia/.

Prednostne sa prijímajú deti:

  1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  2. s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.