Oznamy

OZNAM

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 (bod č. 1) sa v školskom roku 2020/2021 termíny jesenných prázdnin / 30.10.2020 – 2.11.2020., a 06.11.2020 -09.11.2020 / týkajú aj materských škôl. Materské školy o tejto skutočnosti budú informovať zákonných zástupcov. V čase jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021 nebude žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR pre deti v prevádzke.

POZOR – ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

od 05.10.2020

MŠ bude otvorená od 6.30. hod. do 16.00.hod.

POZOR – ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN
od 02.09.2020 do 30.9.2020

Prevádzka materskej školy : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Odhlasovanie detí zo stravy do 6.30 hod.

Pri zmene pokynov Ministerstva školstva o aktuálnej
situácii COVIDU 19, bude pracovná doba upravená.

Na stránke MŠ sú umiestnené tlačivá potrebné pri vstupe
všetkých detí do MŠ od 02.09.2020.
Prosím rodičov, aby si ich stiahli, vyplnili a priniesli
do MŠ 02.09.2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY

6.00 hod. – 16.00 hod.

OZNAM

ANGLIČTINA
Keďže sa už s deťmi nestretneme tento školský rok, želám im krásne leto, veľa zážitkov a budúcim prvákom veľa šťastia v škole!
Rodičom, ktorí zaplatili na celý rok, bola poslaná posledná platba na účet.

Všetkých pozdravujem a želám všetko dobré!
Ing. Miroslava Tuchyňová

OZNAM

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 01.06.2020

Materská škola Vranovská znovu otvorí svoje brány 01.06.2020 Podmienky Organizácie výchovy a vzdelávania sú v dokumentoch. Tlačivá , ktoré budú rodičia vypisovať a podpisovať – „Vyhlásenie rodiča COVID 19 a Prehlásenie o zdravotnom stave COVID 2019“ dostanú priamo v MŠ ráno pri odovzdávaní dieťaťa.

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

otvárame o 6.30 hod. a zatvárame o 15.30 hod.

Milí rodičia,

vytvorili sme pre Vás facebookovú skupinu MŠ Vranka, kde Vám budeme ponúkať nápady ako sa s deťmi zabaviť a zároveň niečo naučiť.
Pridajte sa do skupiny, tešíme sa na Vás.

OZNAM

Milí rodičia, z dôvodu vzniknutej situácie a rozhodnutia mesta Vám oznamujem
zrušenie trvalých príkazov na  príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (takzvané školné – 15 €)
a zrušenie trvalých príkazov na príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
( takzvané stravné – 31,00 €).
Rodičom, ktorí poplatky už uhradili budú  poplatky vrátené na konci školského roka.

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie, t. j. do materských škôl

 

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre nasledujúci školský rok 2020/2021 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš bude prebiehať 4. a 5. mája 2020 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bez osobnej prítomnosti detí.

Na základe opatrení prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podávajú bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Údaje uvedené na žiadosti budú overené pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Rodičia vyplnia prihlášku/žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú majú materské školy zavesenú na svojich webových stránkach. Vyplnenú žiadosť posielať na e-mailovú adresu msvranovska@gmail.com

Rodičia, ktorí nemajú možnosť podať žiadosť elektronicky, prídu do materskej školy Vranovskej v dňoch 4. a 5. mája 2020 v čase od 08:00 hod. do 16.00 hod.

Rodič bude vchádzať do materskej školy len s rukavicami a s rúškom, alebo inou účinnou ochranou nosa a úst. Do budovy bude vchádzať len jeden rodič a čakať budú v rozostupoch minimálne 2 metre.

Milí rodičia !

Materská škola bude od 25.2.2020 do 28.2.2020 kvôli vysokej chorobnosti detí zatvorená. Prevádzka materskej školy bude obnovená 02.03.2020.

Milí rodičia !

Materská škola bude počas vianočných prázdnin, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí zatvorená.

Materskú školu otvoríme 07.01.2020 pre prihlásené deti. 07.01.2020 budú v prevádzke dve triedy. Trieda motýlikov a trieda žabiek. Prihlásené deti budú v týchto dvoch triedach spojené.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám príjemné sviatky.

Na Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky.

Na Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.

Kolektív MŠ Vranka.

Milí rodičia !

Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie,  bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas.
Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole.

Nové deti 2 -3 ročné nastúpia 2. septembra 2019 o 8.30 hod.
do triedy Motýliky, rsp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu.  Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandálky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a Vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa
po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.

Deti z triedy Lienky a Žabky nastúpia do MŠ  od 6.00 hod. do 8.00 hod.

V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite
do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.