Oznamy

Oznámenie

Od 7.2.2024 do 9.2.2024 (vrátane) budú triedy Lienky, Žabky a Motýliky  z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí a zamestnancov MŠ na doporučenie RÚVZ zatvorené.
Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie

Od 1.2.2024 do 4.2.2024 /vrátane/  budú triedy Lienok a Žabiek zatvorené pre vysokú chorobnosť
 detí.
Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie

2 triedy v materskej škole Vranovskej na základe odporučenia ÚVZ -SR Liptovský Mikuláš budú v dňoch
od 13.12.2023 do 15.12.2023/vrátane/ z dôvodu vysokej chorobnosti detí, zatvorené. V triede Lienok
s počtom detí 24 bolo dnes 12.12.2023 prítomných 14 detí. V triede Žabiek s počtom detí 22 bolo dnes
12.12.2023 prítomných 12 detí. U detí pretrvávajú už tretí týždeň respiračné ochorenia spojené
s dlhotrvajúcim kašľom.

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2023

Správa

Schválenie správy

Oznam pre rodičov novoprijatých detí

Milí rodičia !
Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie, bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas. Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole. Nové deti nastúpia 04. septembra 2023 o 9.00 hod. do triedy Motýliky, resp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu. Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandáliky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.
V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Oznam

Na základe schváleného VZN č.8/2022 mesta Liptovský Mikuláš sa poplatky za školné a stravné od 1.1.2023 zvyšujú :
školné – 25,-€
stravné – 52,-€

Oznam

Z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí počas vianočných prázdnin, bude materská škola od 23.12.2022 do 05.01.2023 zatvorená.

Materskú školu otvoríme 09.01.2023.

Oznam

MŠ Vranovská bude z dôvodu nízkeho počtu detí – chrípka, v dňoch 15.12.2022 a 16.12.2022 zatvorená.

MŠ otvoríme 19.12.2022

Oznam

MŠ bude od 9.12 do 13.12. na odporučenie RÚVZ zatvorená z dôvodu chrípky. MŠ otvoríme 14.12.

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Stiahnúť

Brány Materskej školy Vranovskej „Vranky“ otvárame 05.09.2022.

Materská škola Vranovská bude otvorená od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Deti, ktoré už našu materskú školu navštevovali privítame od 6.30 hod.
Deti nové, ktoré nastupujú do triedy Lienok a Žabiek privítame o 8.00 hod.
Deti nové, ktoré nastupujú do triedy Motýlikov a Včielok privítame aj s rodičmi o 9.00 hod.

Tešíme sa na Vás a spoločné zážitky, ktoré spolu počas školského roka zažijeme.

Kolektív MŠ Vranka.

Oznam

Milí rodičia 27.06.2022 si môžete prísť do MŠ Vranovskej prevziať rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí detí do MŠ.

Oznam

Na základe VZN č.4/2022 sa od 1.4.2022
zvyšuje poplatok za stravné – 1,94 € na deň,
t.j. 1,94 x 20 dní =38,80 € mesačne.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Oznam pre rodičov

Trieda 3-4 ročných detí /Motýliky/ bude od 23.2.2022 do 25.2.2022 /vrátane/

zatvorená z dôvodu respiračného ochorenia.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy. Viac informácií v dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie pre žiadateľov o dotáciu na stravu

Žiadame rodičov detí predškolákov (deti, ktoré majú rok pred začatím povinnej školskej dochádzky), aby si ZRUŠILI trvalé príkazy za ŠKOLNÉ.

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia

Čestné vyhlásenie strava (žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu)

DOTÁCIA_NA_STRAVU

Čestné vyhlásenie strava 5 ročné deti

Pravidlá fungovania škôl a materských škôl od septembra 2021.

Zatváranie škôl a karanténa

  • Rodičia sa už nemusia obávať plošného zatvárania škôl. Po novom sa budú zatvárať v prípade potreby len jednotlivé triedy, ktoré prejdú na dištančné vyučovanie.
  • Ak žiak príde do kontaktu s pozitívnou osobou, jeho úzke kontakty, s ktorými sa stretol dva dni pred testovaním, pôjdu do domácej karantény.
  • Pri nástupe do školy či škôlky bude povinné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nahradí doterajšie potvrdenie o bezinfekčnosti. To budú musieť rodičia vyplniť aj pri každom prerušení dochádzky na viac ako tri dni.
  • Celá trieda, v ktorej je covid pozitívne dieťa, pôjde do 14-dňovej karantény. Ak to škola dokáže zariadiť, zaočkované deti a tie, ktoré už prekonali covid za posledných 180 dní, by mohli dostať možnosť ďalej chodiť do školy. Nezaočkované a tie, ktoré ešte covidom neprešli, sa majú učiť z domu.
  • Ranný filter s meraním teploty je v materských školách povinný.

Na stiahnutie:

Školský semafór.      Covid automat.    Vyhlásenie o bezpríznakovosti

OZNAM

MŠ bude od 17.8. do 20.8.2021  z dôvodu nízkeho počtu detí ZATVORENÁ. Prihlásené deti budú navštevovať MŠ A. Stodolu.
Ďakujeme za pochopenie.

Pravidlá pre školy do 17.5.2021

Na základe ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA z 13.05.2021 sa s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

1. školské vyučovanie vo všetkých školách,
2. prevádzka všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy  na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie prevádzky materskej školy; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam.

Rodič v pondelok pri nástupe dieťaťa do MŠ predkladá pani učiteľke → vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa
Toto vyhlásenie rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek
ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.
V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou:
 detí v materskej škole,
 osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym
alebo sluchovým postihnutím.

MANUAL COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY VRANOVSKEJ.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch od 03.05.2021 do 07.05.2021.
Z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid 19, zákonný zástupca doručí žiadosť do MŠ elektronickou formou.
Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť elektronicky, môže ju doručiť do MŠ osobne v dňoch od 03.05.2021 do 07.05.2021, v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle MŠ.
Zákonný zástupca k žiadosti prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti:

  • ktoré dosiahnu do 31.08.2021 vek 5 rokov – predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné. Pre deti, ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú určené spádové MŠ.
  • deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.
  • deti od troch rokov veku, výnimočne deti od dovŕšenia dvoch rokov.

OZNAM

Oznamujeme rodičom detí z triedy Lienky, že od 31.3.2021 do 13.4.2021 /vrátane/ bude trieda zatvorená z dôvodu pozitívneho prípadu v triede.
Oznamujeme rodičom detí z triedy Žabky, že od 19.3.2021 otvárame triedu. Deti, ktoré 19.3.2021 nenastúpia prosíme rodičov, aby do 7.00 hod. odhlásili.
Ďakujeme.

Dôležitý oznam !

Oznamujeme rodičom detí z triedy Žabky, že karanténa sa predlžuje do 18.3.2021 (vrátane), z dôvodu zistenia ďalšieho pozitívneho prípadu v triede.

Za pochopenie ďakujeme.

Usmernenie k prezenčnému vzdelávaniu v materských a základných školách od 8.3.2021

Po zhodnotení epidemiologickej situácie v meste Liptovský Mikuláš a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-A 1810 zo dňa 2.marca 2021 vedenie mesta rozhodlo, že od 8. marca 2021 zostávajú v prevádzke všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš, pokiaľ ich prevádzka alebo prezenčné vyučovanie nebolo prerušené rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. školách od 8. marca 2021

Školské vyučovanie v materských školách je umožnené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Pokiaľ personálne kapacity školy neumožňujú prezenčné vzdelávanie pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to prejavia záujem, je v kompetencii riaditeľky školy rozhodnút‘ o umožnení prezenčného vzdelávania prednostne:
v materskej škole: pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce Pri prezenčnej forme vyučovania sa materské a základné školy riadia manuálom Covid školský semafor.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek piatich rokov musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na predškolské vzdelávanie.

Riaditeľstvo MŠ Vranovskej oznamuje rodičom, že termín odovzdania žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 bude  prvý májový týždeň.

Bližšie informácie k podmienkam prijatia dieťaťa do MŠ budú ešte upresnené na základe pokynov zriaďovateľa a ministerstva školstva.

OZNAM

MŠ bude od 08.02.2021 otvorená pre všetky deti. Prevádzka MŠ zostáva nezmenená, čiže MŠ bude otvorená od 6.30 hod. – do 16.00 hod. Zberné triedy fungovať zatiaľ nebudú, deti budú len vo svojich triedach.
Pri príchode do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom jedného rodiča.
Mesto Liptovský Mikuláš zriadilo pre zamestnancov a rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Vranovskú odberné miesto v ZŠ  Demänovská cesta.  Odberné miesto bude v prevádzke v sobotu 06.02.2021 od 8.00 hod. do 20.00 hod.
 V čase od  12.00 hod.do 13.00 hod. bude na odbernom mieste obedňajšia prestávka, ako aj od 17.00 hod.do 17.30 hod. bude popoludňajšia prestávka.Rodič sa môže otestovať aj v iných odberných miestach, napríklad  v blízkosti  bydliska.
Na stiahnutie: Čestné vyhlásenie

OZNAM

MŠ bude od 1.2.2021 do 5.2.2021 aj naďalej otvorená pre deti z kritickej infraštruktúry a deti zamestnaných rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.
Deti, ktorých mamičky sú na materskej dovolenke zatiaľ zostávajú doma.
Situácia je vážna a preto ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

Poplatok / školné – 20€/ za mesiac január bude rodičom detí, ktorí ho zaplatili a nebolo im umožnené navštevovať MŠ z dôvodu pandémie PRESUNUTÝ na mesiac FEBRUÁR. (Neuhrádzajte školné v mesiaci február, rsp. pozastavte si trvalý príkaz).

Ďakujeme.

OZNAM

Poplatok / školné – 20€/ za mesiac január bude rodičom detí, ktorí ho zaplatili a nebolo im umožnené navštevovať MŠ z dôvodu pandémie PRESUNUTÝ na mesiac FEBRUÁR. (Neuhrádzajte školné v mesiaci február, rsp. pozastavte si trvalý príkaz).

Ďakujeme.

Milí rodičia !

Vaše dieťatko nastúpi do našej materskej školy. Všetko mu je cudzie – prostredie, ostatné deti i pracovníci materskej školy. Aby si zvyklo čo najľahšie,  bez zbytočného strachu a stresu, je potrebné poskytnúť mu potrebný čas.
Za posledné roky sa nám osvedčil spôsob adaptácie, kedy dieťaťu v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne predlžujeme pobyt v materskej škole.

Nové deti 2 -3 ročné nastúpia 2. septembra 2019 o 8.30 hod.
do triedy Motýliky, rsp. Včielky spolu s rodičmi na jednu hodinu.  Dieťa bude potrebovať prezuvky, najlepšie sandálky. Pri spoločnej hre detí, rodičov a triednych učiteliek sa deti oboznámia s hračkami, s novým prostredím a Vy sa dozviete podrobnejšie informácie. Ďalšie dni ostávajú deti v MŠ samé a ich pobyt sa
po dohode s triednymi učiteľkami postupne predlžuje.

Deti z triedy Lienky a Žabky nastúpia do MŠ  od 6.00 hod. do 8.00 hod.

V prípade Vašich otázok, alebo z rôznych dôvodov nenastúpite
do materskej školy, alebo nastúpite do inej, oznámte nám to čo najskôr na číslo telefónu 044/ 5541 554

Zákon č. 544/2010 z.z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Dieťa, ktoré nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, dotáciu si nemôže uplatniť. V tomto prípade si denný poplatok za odobraté jedlo hradí v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu – 34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa.