Rodičom

Adaptácia

Milí rodičia,

Nástup do škôlky znamená pre každého malého človiečika príliš veľa zmien a noviniek a preto mu s ním treba vedieť čo najlepšie pomôcť. Hlavne mu treba dopriať čas, aby novú situáciu zvládlo. Ranný plač je často obrannou rekciou, prostredníctvom ktorej dieťa okrem iného aj dáva najavo svoju lásku k rodičom. Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní a odpútavaní. Materská škola je akýmsi trenažérom týchto schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát zvládať aj vo svojej dospelosti.

Nakoľko sú aj detičky, ktoré potrebujú dlhší čas kým ich nervová sústava dozreje do štádia keď sú schopné odpútať sa od dospelých, všetko treba posudzovať veľmi citlivo a individuálne. Rodičia by preto mali efektívne komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktorí vedia odborne posúdiť nakoľko je ranný plač len inscenovaný a ustane po odchode rodiča a dieťatko je v relatívnej pohode, alebo ide o skutočný plač, ktorý môže trvať podstatne dlhšie. Veľakrát sa stáva aj to, že dieťatko podľahne plaču rovesníkov, ktorí nastúpili do škôlky naraz s ním.

Je potrebné zachovať pravidelnosť v dochádzke detí hneď od začiatku, pretože pravidelnosť v činnostiach, rituály dňa a pravidlá vytvárajú u dieťaťa pocit istoty, dôvery a bezpečia. Napomáhajú dobrému prospievaniu detí v škôlke.

Práve škôlka a detský kolektív dá dieťatku možnosť zažiť neuveriteľné veci a úžasné dobrodružstvá. Okrem iného sa tam aj jednoduchšie naučí mnohým zručnostiam.(Sú nimi napríklad účelové návyky: hygiena, obliekanie, udržiavanie poriadku , dieťa si rozvíja psychické i fyzické zručnosti).Tak isto sa naučí fungovaniu v kolektíve, rozvinie svoj vzťah k iným deťom a priučí sa schopnosti spolupráce. Osvojovanie si nových zručností a formovanie nových vlastností vedie až k postupnému vytváraniu takých vzťahov akým je napríklad priateľstvo.

Prajeme Vám i nám J , aby sme spoločne rýchlo zvládli všetky obavy, či prekonali počiatočnú nedôveru, a aby Vaše dieťa bolo v našej škôlke spokojné a šťastné… 🙂

zdroj: http://babetko.rodinka.sk/skolkari/skolkari/nastup-do-skolky/

Krúžky

 Anglický jazyk (pre  5-6 ročné deti)

lektorka : Ing. Mirka Tuchyňová

 Kids FUN Academy (každý prvý utorok v mesiaci, každý štvrtok 7:00 hod.)

Usporiadanie denných činností

6.30 hod. Otvorenie MŠ

·         schádzanie detí, hry a hrové aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; osobná hygiena; ranný kruh – rozhovory, námety na činnosť….

·         pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).

·         edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, prírodovedné, matematické atď.,

·         pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním ( pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.), jeho súčasťou je edukačná aktivita.

11.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie)

·         odpočinok (jeho dĺžka je závislá od potrieb detí), krúžková činnosť (deti z 2. pavilónu)

14.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie)

·         hry a hrové činnosti do postupného odchodu domov ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené ); rekapitulácia; ukončovanie; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; hodnotenie dňa.

16.00 hod.  koniec prevádzky MŠ. 

Poplatky

V zmysle § 28 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.  15/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách zriadených mestom Liptovský Mikuláš  výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je nasledovná:

 

Od 01.01.2023 sa upravuje poplatok za materskú školu jednotne pre všetky deti na 25 € mesačne,

okrem detí rok pred  plnením povinnej školskej dochádzky, t.z.predškoláci mesačný poplatok neplatia.

Rodič je povinný túto čiastku zaplatiť vždy do desiateho dňa v mesiaci. Platí každé dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie mimo výnimiek, ktoré vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok.

V zmysle § 28 ods.7 a 8 Školského zákona sa stanovený poplatok za dieťa neuhrádza,  ak sú splnené nasledovné podmienky :

a./ Dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b./Dieťa,  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
c./ rodič predloží doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi do 10. dňa v mesiaci

O odpustenie poplatku spolu s potvrdením od lekára je potrebné požiadať písomne riaditeľstvo materskej školy. Rozhodnutie k predmetnej žiadosti vydá zriaďovateľ.

Poplatky za stravu sú rozpísané v časti JEDÁLEŇ.