Jedáleň

Jedálny lístok

Jedálny lístok na 22.4. – 26.4.2024

Odhlasovanie stravy:

tel: 044/554 15 54

tel: 044/554 15 55 

Stravu je možné v súčasnej zmenenej pracovnej dobe odhlásiť
od 6.30 do 7.00 hodiny.

Príspevok na stravovanie dieťaťa

Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci za celý mesiac na číslo účtu:

8109689004/5600 + variabilný symbol 

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)

Mesačná zálohová platba je stanovená vo výške: 52 EUR (20 dní).

Viac o príspevku na stravovanie v školskom poriadku

 

V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ. Stravné zahŕňa náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa. V tomto zmysle majú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš určený príspevok na jeden deň  jednotne:

celodenná strava:   vo výške stravného limitu 2,60 €
z toho:

  • desiata: 0,50€
  • obed: 1,20 €
  • olovrant: 0,40 €
  • réžia: 0,50 €

Mesačná zálohovaná platba je 52 €  (za 20 dní)

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona. Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

Číslo účtu školskej jedálne: 8109689004/5600+ variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým  bude platba  za dieťa identifikovaná.)

Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, budú do 30.septembra  vrátené na účty zákonných zástupcov. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Faktúry školskej jedálne