Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákazky

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Materská škola  Liptovský Mikuláš
Sídlo:Vranovská 601, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37972049
DIČ:2021921330
Štatutárny zástupca:Mgr. Mária Štrbková, riaditeľka MŠ
e-mail:msvranovska@gmail.com
Telefón:044 5541 554

 

Materská škola Vranovská, Liptovský Mikuláš je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Cenové ponuky a prieskumy

Nákup detských skriniek do šatní.

Detské skrinky do šatní pre MŠ – ponuky do 28.11.2013

Nákup detského nábytku do tried.

Detský nábytok pre MŠ – ponuky do 28.11.2013

Interaktívna tabuľa pre MŠ

Interaktívna tabuľa pre MŠ – ponuky do 28.11.2013. Nákup interaktívnej tabule pre materské školy. Kompletná zostava, montáž, inštalácia, školenie a doprava.