Vitajte rodičia!

Materská škola Vranovská je štvortriednou materskou školou s vlastnou kuchyňou. Sídlime v tichom prostredí mimo hlavnej komunikácie.

Pre vaše detičky zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie a pripravujeme ich na vstup do základnej školy.

Dôležité oznamy tu ...

Zameranie školy

Výchova umením a výchova k umeniu

Umenie pôsobí na zmysly a city prostredníctvom ľudského hlasu, melódie, pohybu a farieb, zanecháva v človeku stopy na celý život. Prepojením citovej a rozumovej stránky ovplyvňuje a podnecuje dieťa k tvorivej práci vo všetkých oblastiach: v  dramatických činnostiach, poézii, próze, hudbe, tanci, ľudovej slovesnosti a výtvarných činnostiach.

Naše aktivity

V materskej škole realizujeme množstvo aktivít, ktorých cieľom je plniť predovšetkým úlohy a ciele výchovy a vzdelávania a prípravu na bezproblémový prechod do ZŠ (deň otvorených dverí, deň chôdze, privítanie Mikuláša, program detí 4. triedy v dome dôchodcov a sociálnych služieb, tvorivé dielne s vianočnou a veľkonočnou tematikou, vianočné koledy, piesne a pozdravy pre rodičov, návšteva detí 4. triedy v 1. triede ZŠ, „čarovná noc“, karneval, návštevy galérie, divadelných predstavení, múzeí, knižnice, účasť na prehliadke tvorivosti detí predškolského veku, beseda s policajtmi o bezpečnosti na ceste, pozdrav detí ku dňu matiek, otcov a rodiny, hasiči medzi deťmi, týždeň detskej radosti z príležitosti MDD, deň športu, rozlúčka s predškolákmi a mnohé iné.

Naše projekty

V materskej škole realizujeme viaceré projekty: Škola podporujúca zdravie, Cesta k zdraviu a radosti, Cvičíme s fit loptou, Čo šepkajú stromy, Nie je nám to jedno.

Náš kolektív

Riaditeľka MŠ

Mgr. Mária Štrbková

Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Zuzana Strychová

Utrú slzu na líčku a nahradia mamičku.

Deti vedú svetom veľkých – naše pani učiteľky…

1.trieda-MOTÝLIKY:

Iveta Beťková, Mgr. Zuzana Strychová

2.trieda-VČIELKY: 

Zdenka Poulíková, Mgr. Mária Štrbková

3.trieda-LIENKY:

Katarína Haragová, Bc. Ľubica Švecová

4.trieda-ŽABKY:

Ľudmila Hriančíková, Ivana Kotuličová

Vedúca jedálne

Vladimíra Benčová

Prevádzkoví pracovníci

Tatiana Kucháriková, Jarmila Kúkolová,  Beáta Ondríková, Dáša Hudecová, Radoslav Klein

Kuchárky

Veronika Kubáňová, Alena Jurečková, Viera Veťková

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy detí, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Predseda/zástupca pedagogických zamestnancov:

Zdenka Poulíková

Zástupca pedagogických zamestnancov:

Ivana Kotuličová

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Vladimíra Benčová

Zástupcovia rodičov:

MUDr. Ľuboslava Hudáková, Katarína Janičinová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

MUDr. Alexander Slafkovský, Milan Močarník

Rada rodičov školy:

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania. (Zhromažďuje  pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania) . V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried.

1.trieda-MOTÝLIKY:

Ing.  Soňa Višňovská,  Mgr. Ľudmila Rusnáková

2.trieda-VČIELKY : 

Ján Šrámek, Zuzana Dokoupilová

3.trieda-LIENKY: 

Bc. Petra Lichvárová  /predseda RR/, Ing. Silvia Procházková

4.trieda-ŽABKY: 

Martina Bočkajová