Vitajte rodičia!

Materská škola Vranovská je štvortriednou materskou školou s vlastnou kuchyňou. Sídlime v tichom prostredí mimo hlavnej komunikácie.

Pre vaše detičky zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie a pripravujeme ich na vstup do základnej školy.

Dôležité oznamy tu ...

Zameranie školy

Výchova umením a výchova k umeniu

Umenie pôsobí na zmysly a city prostredníctvom ľudského hlasu, melódie, pohybu a farieb, zanecháva v človeku stopy na celý život. Prepojením citovej a rozumovej stránky ovplyvňuje a podnecuje dieťa k tvorivej práci vo všetkých oblastiach: v  dramatických činnostiach, poézii, próze, hudbe, tanci, ľudovej slovesnosti a výtvarných činnostiach.

Naše aktivity

V materskej škole realizujeme množstvo aktivít, ktorých cieľom je plniť predovšetkým úlohy a ciele výchovy a vzdelávania a prípravu na bezproblémový prechod do ZŠ (deň otvorených dverí, deň chôdze, privítanie Mikuláša, program detí 4. triedy v dome dôchodcov a sociálnych služieb, tvorivé dielne s vianočnou a veľkonočnou tematikou, vianočné koledy, piesne a pozdravy pre rodičov, návšteva detí 4. triedy v 1. triede ZŠ, „čarovná noc“, karneval, návštevy galérie, divadelných predstavení, múzeí, knižnice, účasť na prehliadke tvorivosti detí predškolského veku, beseda s policajtmi o bezpečnosti na ceste, pozdrav detí ku dňu matiek, otcov a rodiny, hasiči medzi deťmi, týždeň detskej radosti z príležitosti MDD, deň športu, rozlúčka s predškolákmi a mnohé iné.

Naše projekty

V materskej škole realizujeme viaceré projekty: Škola podporujúca zdravie, Cesta k zdraviu a radosti, Cvičíme s fit loptou, Čo šepkajú stromy, Nie je nám to jedno.

Náš kolektív

Riaditeľka MŠ

Mgr. Mária Štrbková

Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Zuzana Strychová

Utrú slzu na líčku a nahradia mamičku.

Deti vedú svetom veľkých – naše pani učiteľky…

1.trieda-MOTÝLIKY:

Ľudmila Hriančíková
Ivana Kotuličová

2.trieda-VČIELKY: 

Mgr. Zuzana Strychová
Iveta Beťková

3.trieda-LIENKY:

Zdenka Poulíková
Ivana Skokanová

4.trieda-ŽABKY:

Bc. Ľubica Švecová
Mgr. Mária Štrbková

 

Vedúca jedálne

Vladimíra Benčová

Ekonomická pracovníčka:

Zuzana Buzinkajová

Prevádzkoví pracovníci

Tatiana Kucháriková,
Jarmila Berešová,
Katarína Gasidlová,
Dáša Hudecová,
Karol Štrbka

Kuchárky

Veronika Kubáňová,
Janka Burdelová,
Betka Chutňáková

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy detí, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Predseda/Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Vladimíra Benčová

Zástupca pedagogických zamestnancov:

Zdenka Poulíková

Zástupca pedagogických zamestnancov:

Ivana Kotuličová

Zástupcovia rodičov:

Ing. Jana Beňová,
Ľubica Veselovská

Delegovaní za Mesto Liptovský Mikuláš:

Ing. Zuzana Marcineková,
Ing. Jozef Bobák

Občianske združenie:

Výkonný výbor:

Predseda: JUDr. Martina Rusek Trnovská
Podpredseda: Mgr. Dominika Čáni Dupejová
Hospodár: Mgr.Lenka Šlauková
Členovia: MUDr.Ľuboslava Hudáková, Michaela Bubniaková

Revízna komisia:

Predseda: Silvia Husáriková
Členovia: Katarína Haľamčková, Bc.Michaela Mikušová